Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro turisty > Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Aktualizováno v roce 2019

Vodní hospodářství

Území obce je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je ve vlastnictví obce a ve správě SmVaK Ostrava, a.s., regionální správa Karviná. Pitná voda je dodávána z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu přivaděčem z úpravny Vyšní Lhoty. Severní větev tohoto přivaděče dodává vodu do vodojemu Mosty (2x2500 m3), ze kterého je zásobena i obec.

Obec nedisponuje žádným využitelným zdrojem pitné vody.

Z důvodu velké finanční náročnosti, rozlehlosti obce a malé lidnatosti není do současné doby realizovaná kanalizační soustava. Centrum obce (ul. Chotěbuzská - od úřadu směrem k ul. K Pinkasovi; ul. K Rybníkům a ul. Na Skalce) - jsou odkanalizovány, jedná se o jednotnou kanalizaci postavenou v 60. letech, kde je možné vypouštět splašky předčištěné čistírnou odpadních vod a dešťové vody. Občané na tuto kanalizaci napojení a mající pouze septik si musí postavit a zkolaudovat vlastní ČOV a do jednotné kanalizace vypouštět pouze předčištěnou vodu nebo se od kanalizace úplně odpojit a zbudovat vybíratelnou nepropustnou žumpu. Septiky se zemním filtrem nejsou pro rodinné domy povolovány, pouze pro chaty nebo občasně obývané stavby.

Ostatní občané mající nemovitosti mimo větve jednotné kanalizace likvidují odpadní vody v domovních ČOV a dešťové vody vsakují na svých zahradách.

S ohledem na nemožnost/neekonomičnost postavit centrální obecní kanalizaci, obec výstavbu domovních ČOV podporuje dotací v max. výši 30.000 Kč. Viz info pro občany.

Energetika

Všechna sídla ve spádové oblasti Českého Těšína jsou zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV napájené z transformační stanice 110/22 kV Ropice. Obec je v současné době napájena z rekonstruovaného vedení VN 39 a tento stav je uspokojující.

V roce 1987 byla započata plynofikace obce. Dnes jsou zásobeny plynem všechny místní části s výjimkou Podobory. Důvodem je malá lidnatost v poměru k investičním nákladům plynofikace Podobory. Situace se však může změnit v případě využití projektovaných rozvojových ploch.

Tuhé odpady

Veškerý komunální odpad produkovaný obcí je odvážen mimo území obce. V Chotěbuzi není tedy zřízena žádná skládka odpadu ani sběrný dvůr. V současné době máme pro směsný odpad týdenní, dvoutýdenní nebo pytlový režim svozu. Platby za svoz jsou tedy na číslo popisné, nikoliv na obyvatele. Dále, probíhá svoz plastů, papírů a skla. Dva krát za rok obcí projíždí vozidlo, které na předem určených stanovištích odebírá nebezpečný odpad. Ceny a termíny viz. info pro občany.

Požární ochrana

V obci jsou dvě požární zbrojnice a na ně navazující dva sbory dobrovolných hasičů (hasičský sbor Chotěbuz, hasičský zbor Chotěbuz-Zpupná Lhota). Přirozená rivalita požárních sborů je zajímavým motivačním prvkem pro zvýšení kvality a výkonnosti jednotlivých hasičů. V roce 2014 se podařil realizovat projekt "Hasiči bez hranic", díky kterému bylo možně těmto jednotkám koupit 2 zbrusu nové hasičské auta s výbavou typu mercedes sprinter.