Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Pravidla pro nakládání s odpadem v obci Chotěbuz (obecní systém odpadového hospodářství)

Zastupitelstvo obce Chotěbuz se na svém zasedání dne 14. prosince 2021 usnesením č. 7/25/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tyto Pravidla pro obecní systém odpadového hospodářství.

 

I. Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu

1) Papír, plasty, sklo se soustřeďují do pytlů nebo do plastových popelnic patřičné barvy, které občan umístí v blízkosti svého sjezdu u nejbližší místní komunikace. Dále je lze odkládat do kontejneru o objemu 1100 l u kulturního domu (Chotěbuzská 300) nebo obecního úřadu (Chotěbuzská 250). Kartony a PET lahve se odkládají pouze v rozloženém (stlačeném) stavu.
  a. plast – barva žlutá, svoz 1. a 3. týden v měsíci
  b. papír – barva modrá, svoz 2. týden v měsíci
  c. sklo – barva zelená, svoz 4. týden v měsíci

2) Biologické odpady se soustřeďují v rámci společného sběru do kapacitního kontejneru umístěného na ul. Na Šancích. Občané mohou v rámci individuálního sběru požádat o zapůjčení hnědé bio popelnice, kterou v termín svozu přistaví v blízkosti svého sjezdu u nejbližší místní komunikace. Cenu za manipulaci a svoz uhradí občan na základě smlouvy se svozovou firmou, cenu za využití biologického odpadu hradí obec. 
  a. kapacitní bio kontejner – barva šedá, svoz podle potřeby
  b. bio popelnice – děrovaná, barva hnědá, 
3) Jedlé oleje a tuky se soustřeďují do označené popelnice umístěné u kulturního domu (Chotěbuzská 300) nebo bytového domu na Návsi (Náves 269). Oleje a tuky je možno do popelnic odkládat pouze v uzavřené plastové nádobě, nejlépe PET lahvi.
  a. jedlé oleje a tuky – barva černá a označením, svoz podle potřeby

4) Kovy drobné (plechovky, konzervy, drobné kovové předměty) se soustřeďují do pytle nebo žluté popelnice společně s plastem. Velké kovové předměty lze odvézt do sběrných surovin v Českém Těšíně, případně umístit na místo vedle kontejneru pro velkoobjemový odpad - u zámku (Náves 123).

5) Do zvláštních sběrných nádob dle odst. 1) – 4) je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

6) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat. 

7) Papír, plasty, sklo, kovy, bio, jedlé tuky a oleje a textil lze také odevzdávat ve sběrném dvoře: Třinec – Areál Tyrská, ul. Frýdecká čp. 74.

8) Harmonogram svozu vytříděných složek komunálního odpadu z rodinných domů je stanoven následovně:
  a. 1. týden v měsíci PLAST
  b. 2. týden v měsíci PAPÍR
  c. 3. týden v měsíci PLAST
  d. 4. týden v měsíci SKLO
  e. BIO: svoz mimo vegetační sezonu (listopad - březen) cca 1x za 6 týdnů; svoz během vegetační sezony (duben - říjen): 1x za 2 týdny. Celkem 19 svozů za rok.

f) Konkrétní svozový den složek dle písmene a. – e. je známý až na základě vysoutěžení firmy pro nakládání s odpady a je občanům oznámený na webových stránkách obce a v kalendáři svozů.

 

II. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených – tzv. mobilním svozem.

2) Seznam stanovišť pro odevzdání nebezpečných složek komunálního odpadu:
  a. Podobora u nádraží,
  b. Zpupná Lhota ev. hřbitov,
  c. OÚ, 
  d. u zámecké brány, 
  e. konečná autobusu, 
  f. Na Vyrubané u motorestu

3) Konkrétní svozový den složek dle je známý až na základě vysoutěžení firmy pro nakládání s odpady a je občanům oznámený na webových stránkách obce a v kalendáři svozů.

4) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře: Třinec – Areál Tyrská, ul. Frýdecká čp. 74.

 

III. Svoz objemného odpadu

1) Svoz objemného odpadu je zajišťován průběžně ze stanoviště u kulturního domu (Chotěbuzská 300) a u zámku (Náves 123) nebo Podobory (u RD Karvinská 228), dle potřeby, minimálně 1x za rok.

2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře: Třinec – Areál Tyrská, ul. Frýdecká čp. 74.

 

IV. Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob plastových černé barvy nebo plechových.
2) Umístění kapacitních sběrných nádob je:  
  a. plastový kontejner (1100l) u OÚ 
  b. plastový kontejner (1100l) u kulturního domu 
  c. plechový kontejner (1100l) u evangelické kaple ve Zpupné Lhotě

3) Umístění odpadkových košů, které slouží pro odkládání drobného komunálního odpadu je:
  a. autobusové zastávky
  b. parčík a jiná veřejná prostranství v obci

4) Popelnice pro komunální odpad (60 – 240l) se přidělují k jednotlivým nemovitostem, příp. 1100l ke skupině nemovitostí. Ve svozový den ji občan umístí v blízkosti svého sjezdu u nejbližší místní komunikace. Přidělení velikosti popelnice je závislé na počtu osob přihlášených do nemovitosti:
  a. 1-3 přihlášené osoby 60l nebo 80l plastová popelnice
  b. 3-6 přihlášených osob 110l plechová nebo 120l plastová popelnice
  c. 6 a více přihlášených osob 240l plastová popelnice
  d. podmínky dle písmene a. - c. se nevztahují na bytové domy, kde se umísťují nádoby dle očekávané potřeby.
  V odůvodněných případech lze přidělit i popelnici o jiném objemu než dle výše uvedených podmínek.

5) Svoz směsného komunálního odpadu probíhá 1x za dva týdny. V lichý týden horní část obce a v sudý týden spodní část obce. Hranicí mezi horní a spodní částí obce je obecní úřad a ul. K Rybníkům, která náleží horní části.

 

V. Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s oděvy a textilem. Na webových stránkách obce je s předstihem zveřejněný termín sbírky textilu, který je opětovně využitý v rámci činnosti Diakonie Broumov. Textil se odevzdává čistý a zabalený v igelitových pytlích.

 

VI. Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
  a. elektrozařízením
  b. baterie a akumulátory

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do popelnice umístěné v budově obecního úřadu (Chotěbuzská 250).

3) Výrobky s ukončenou životností lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, Třinec – Areál Tyrská, ul. Frýdecká čp. 74.

 

VII. Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby nejsou zapojené do obecního systému. Svoz komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu či jiného odpadu, který produkují, si na základě smlouvy se svozovou firmou sjednají samy a na vlastní náklad.

 

VIII. Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním ani velkoobjemovým.

2) Stavební a demoliční odpad nelze předávat do žádných kontejnerových nádob umístěných na území obce. Zařízení pro uložení stavebního a demoličního odpadu je nejblíže na adrese Ropice u Českého Těšína č. p. 20. Uložení provede občan na vlastní náklad. 

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tento dokument nabývá účinnosti 1. 1. 2022.