Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Nakládání s odpady > Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020

Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020 Sb.

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s ustanovením § 60, odst. 4 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace o nakládání s odpady upravují „Pravidla pro nakládání s odpadem v obci Chotěbuz“, dostupné na internetových stránkách.

 

I. Komunální odpady, které se v obci třídí a soustřeďují samostatně, za účelem eliminovat množství odpadů končící na skládce:

 • Jedlý olej a tuk
 • Textil
 • Biologický odpad rostlinného původu
 • Papír
 • Sklo
 • Plast (včetně nápojových obalů a drobných kovů)
 • Kovy
 • Nebezpečné odpady
 • Objemné odpady
 • Směsný komunální odpad

 

II. Směsný komunální odpad je zbylý odpad po vytřídění, který je následně skládkován a nespadá pod bod I., čísla 1 až 9.

Na tyto odpady jsou určené speciální nádoby typu popelnice kov pozink, nebo plastové černé barvy, a to o objemu 80l, 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l, dále odpadkové koše z veřejných prostranství, igelitové pytle a bikrany. Tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu.

 

III. Veškeré ostatní tříděné opady jsou shromažďovány do typizovaných sběrných nádob typu bikran, 120 a 240 l nádob, 120 l pytlů, nádob s horním výsypem objemu 1100 l a jiné. I tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu a jsou odlišené barvou, nebo příslušnými nápisy.

 

IV. Všechny typy odpadů přebírá firma Smolo CZ, která s mini nakládá dle hierarchie nakládání s odpady.

 • Papír, plast, sklo, drobné kovy, nápojový kartón – je materiálově využíván a recyklován na Třídící lince Smolo CZ
 • Biologický odpad rostlinného původu – je zpracovávám na Kompostárně Smolo CZ
 • Směsný komunální odpad je firmou Smolo CZ překládán a dále odvážen na skládku
 • Objemné odpady jsou dotříďovány a předávány dál ke zpracování na Depos Horní Suchá
 • Ostatní odpady jsou přebírány a dále dotřiďovány na Sběrném a Třídícím dvoře Smolo CZ

 

V. Sběr a svoz objemného a nebezpečného odpadu je prováděn vždy minimálně dvakrát ročně pomocí mobilního do zvláštních sběrných nádob k tomu určených, vždy z předem stanovených míst, které jsou dostupné v harmonogramech svozů.

 

VI. Stavební odpad je odpad ze stavební a demoliční činnosti. Tento odpad není komunálním odpadem a lze jej použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.

 

VII. Zároveň je občanům k dispozici celoročně sběrný dvůr dle stanovených otevíracích dob, kde jsou odpady od občanů přijímány a následně rozdělovány dle jejich kategorie (sběrný dvůr Třinec – Areál Tyrská, ul. Frýdecká čp. 74).

 

VIII. K předcházení vzniku odpadů obec organizuje 2x ročně sběr textilu. Motivuje ke kompostování. Zároveň obec informuje své občany pomocí článků a internetu, jak předcházet vzniku odpadů. Dále za podpory dotačních nástrojů z OPŽP byly pořízeny kompostéry, které jsou občanům bezplatně zapůjčeny.

 

IX. Množství vyprodukovaných odpadů dle jednotlivých druhů

Obec Chotěbuz

k. číslo

název odpadu

množství v t 2023

150110

Obaly NL

    0,130

160103

Pneumatiky

    0,170

170301

Asfaltové směsi obsahující dehet

    0,010

200101

Papír

  20,873

200102

Sklo

  18,860

200113

Rozpouštědla

    0,010

200114

Kyseliny

    0,002

200199

Pesticidy

    0,003

200126

Olej a tuk

    0,175

200127

Barvy

    0,155

200139

Plasty

  27,443

200201

BIO

  94,380

200301

Směsný komunální

148,188

200307

Objemný odpad

  68,600

 

 

 

 

Celkem

378,999

 

X. Celkové náklady na provoz obecního systému včetně uvedení položek

Náklady obce na obecní systém rok 2023

 

Papír

    111 647,59 Kč

Sklo

      62 265,75 Kč

Plast

    236 952,60 Kč

směsný komunální odpad

    741 152,52 Kč

Objemný a nebezpečná odpad

    354 626,86 Kč

Jiné ( prodeje, pronájmy, sběrný dvůr, dopravy, BIO…. )

    167 397,64 Kč

Náklady celkem

1 674 042,96 Kč

 

Zpracoval: Ing. David Harok, starosta obce                    dne: 16.3.2024