Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Nakládání s odpady > Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020

Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s ustanovením § 60, odst. 4 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace o nakládání s odpady upravují „Pravidla pro nakládání s odpadem v obci Chotěbuz“, dostupné na internetových stránkách.

 

I. Komunální odpady, které se v obci třídí a soustřeďují samostatně, za účelem eliminovat množství odpadů končící na skládce:

 • Jedlý olej a tuk
 • Biologický odpad rostlinného původu
 • Papír
 • Sklo
 • Plast (včetně nápojových obalů a drobných kovů)
 • Kovy
 • Nebezpečné odpady
 • Objemné odpady
 • Směsný komunální odpad

 

II. Směsný komunální odpad je zbylý odpad po vytřídění, který je následně skládkován a nespadá pod bod I., čísla 1 až 8.

Na tyto odpady jsou určené speciální nádoby typu popelnice kov pozink, nebo plastové černé barvy, a to o objemu 80l, 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l, dále odpadkové koše z veřejných prostranství, igelitové pytle a bikrany.  Tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu.

 

III. Veškeré ostatní tříděné opady jsou shromažďovány do typizovaných sběrných nádob typu bikran, 120 a 240 l nádob, 120 l pytlů, nádob s horním výsypem objemu 1100 l a jiné. I tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu a jsou odlišené barvou, nebo příslušnými nápisy.

 

IV. Všechny typy odpadů přebírá firma Smolo Cz, která s mini nakládá dle hierarchie nakládání s odpady.

 • Papír, plast, sklo, drobné kovy, nápojový kartón – je materiálově využíván a recyklován na Třídící lince Smolo CZ
 • Biologický odpad rostlinného původu – je zpracovávám na Kompostárně Smolo CZ
 • Směsný komunální odpad je firmou Smolo CZ překládán a dále odvážen na skládky Frýdek-Místek a Smolo HB
 • Objemné odpady jsou předávány dál ke zpracování na Depos Horní Suchá
 • Ostatní odpady jsou přebírány a dále dotřiďovány na Sběrném a Třídícím dvoře Smolo CZ

 

V. Sběr a svoz objemného a nebezpečného odpadu je prováděn vždy minimálně dvakrát ročně pomocí mobilního nebo stacionárního svozu, do zvláštních sběrných nádob k tomu určených, vždy z předem stanovených míst, které jsou dostupné v harmonogramech svozů.

 

VI. Stavební odpad je odpad ze stavební a demoliční činnosti. Tento odpad není komunálním odpadem a lze jej použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.

 

VII. Zároveň je občanům k dispozici celoročně sběrný dvůr dle stanovených otevíracích dob, kde jsou odpady od občanů přijímány a následně rozdělovány dle jejich kategorie (sběrný dvůr Třinec – Areál Tyrská, ul. Frýdecká čp. 74).

 

VIII. K předcházení vzniku odpadů obec organizuje 2x ročně sběr textilu. Motivuje ke kompostování. Zároveň obec informuje své občany pomocí článků a internetu, jak předcházet vzniku odpadů.

 

IX. Množství vyprodukovaných odpadů dle jednotlivých druhů

k. číslo

název odpadu

množství v t 2021

150110

Obaly NL

0,15

160103

Pneumatiky

0,28

170204

Sklo, plasty s NL

0

170301

Asfaltové směsi dehet

0,1

170605

Izolační

0

170904

Směsné stavební, demoliční

0

200101

Papír

18,88

200102

Sklo

19,58

200113

Rozpouštědla

0,04

200114

Kyseliny

0,02

200199

Pesticidy

0,03

200125

Jedlý olej a tuk

0

200126

Olej a tuk

0,12

200127

Barvy

0,45

200132

Nepoužitá léčiva

0

200138

Dřevo

0

200139

Plasty

30,74

200140

Kovy

0

200201

BIO

94,15

200301

Směsný komunální

167,3

200307

Objemný odpad

90,02

200399

Jiné komunální

0

 Celkem

 

421,86

 

X. Celkové náklady na provoz obecního systému včetně uvedení položek

Náklady obce na obecní systém rok 2021

Papír

23 045,90 Kč

Sklo

25 202,30 Kč

Plast

78 408,75 Kč

směsný komunální odpad

520 592,03 Kč

Objemný a nebezpečná odpad

339 549,00 Kč

Jiné ( prodeje, pronájmy, sběrný dvůr, dopravy, BIO…)

132 303,14 Kč

Náklady celkem:

1 119 101,12 Kč

 

Zpracoval: Ing. David Harok, starosta obce                    dne: 16.3.2022