Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality > Zveřejňujeme záměr pronájmu obecního bytu č. 1, Náves 270

Zveřejňujeme záměr pronájmu obecního bytu č. 1, Náves 270



Datum konání:
21.5.2024
Datum ukončení:
10.6.2024

Rada obce Chotěbuz schvaluje záměr pronájmu bytu č. 1, adr. Náves 270, Chotěbuz (usn. 3/27/2024)

velikost 2+1; 59,29 m2

minimální nabídnutá cena nájmu 100 Kč/m2/měsíc

termín pro doručení obálek je v pondělí 10. června do 16 hodin na OÚ Chotěbuz

termín pro veřejné otevírání obálek (případně licitace shodných nejvyšších nabídek) je ve středu 12. června v 15:30 v Kulturním domě Chotěbuz

termín prohlídky bytu proběhne individuálně - sjednaný na tel. 558 733 131

před uzavřením nájemní smlouvy vítězný uchazeč složí jistotu ve výši dvojnásobku dohodnutého nájemného

Licitační formulář

 

Obec má zájem přednostně řešit bytové potřeby svých občanů, kteří jsou se životem v obci již spjati a u kterých je předpoklad pravidelných úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let, kteří:

 1. mají prokazatelný pobyt na území obce Chotěbuz, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku nebo
 2. mají v obci Chotěbuz rodinné příbuzné (otec/matka, sourozenec, syn/dcera, babička/dědeček) nebo
 3. bydleli v minulosti v obci Chotěbuz alespoň 10 let.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k časově omezeným pracovním možnostem, na které zaměstnavatelům přispívá Úřad práce příspěvkem na zaměstnanost nebo příležitostné práce vykonávané na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

 

Při rozhodování o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví obce bude kromě nejvyšší nabídnuté částky za 1m2/měsíčně hodnoceny následující skutečnosti:

 1. a) má-li či nemá zájemce adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny OÚ, či jiných ohlašoven,
 2. b) je-li či není zájemce dlužníkem vůči obci Chotěbuz či jiným obcím/městům, popř. v jaké výši a z jakého důvodu,
 3. c) je-li či není zájemce zapsán v insolvenčním rejstříku,
 4. d) pobírá-li či nepobírá zájemce opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení,
 5. e) bude-li či nebude zájemce schopen pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, při prokazatelně oprávněných pochybnostech o možnosti hradit pravidelné měsíční úhrady plateb jsou zájemci před podepsáním nájemní smlouvy povinni tuto skutečnost na výzvu doložit.

 

Průběh licitace:

 1. a) Komise pro licitaci musí být nejméně 3členná, zpravidla sestavená z radních obce a referentky evidence obyvatel nebo referenta majetku.
 2. b) Zájemce vyplní formulář, který se vztahuje k požadovanému bytu a který nalezne na internetových stránkách obce. Vyplní částku za 1m2/měsíčně, kterou je ochoten zaplatit za nájem bytu v Kč/m2/měsíčně. Tato částka nesmí být nižší než vyvolávací cena.
 3. c) V čestném prohlášení, které je součástí formuláře, zakroužkuje pravdivé údaje. Licitační formulář podepíše a uzavřenou obálku označenou „LICITACE BYTU č. ….. NA ADRESE ………“ odevzdá/zašle poštou na podatelnou Obecního úřadu Chotěbuz. Obálka musí být doručená do stanoveného termínu. Na nabídky doručené po termínu nebude brán zřetel.
 4. d) Otevírání obálek proběhne veřejně. Nabídky budou seřazeny dle nabídnuté částky za 1m2/měsíčně s uvedením jména příslušného zájemce. V případě shodnosti nejvyšších nabídnutých částek se licitace mezi nejvyššími nabídkami opakuje. Po skončení licitace je o průběhu licitace pořízený protokol s podpisy členů komise.
 5. e) Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.
 6. f) Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1m2/měsíčně získává právo uzavřít nájemní smlouvu. Další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná ke dni podpisu smlouvy.

ZÁSADY OBCE CHOTĚBUZ pro sjednávání nájemních smluv na obecní byty licitací

kuchyň
kuchyň
pokoj 1
pokoj 2
koupelna
wc