CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

Fotografie 360°
foto360

  

2019 DOTAZNÍK

Úřední hodiny

PO 7-12, 13-18

ÚT 7-12, 13-16

 ST 7-12, 13-18

ČT pro veřejnost zavřeno

PÁ pro veřejnost zavřeno

 

Obec Chotěbuz

Chotěbuzská 250

735 61  Chotěbuz

tel.: 558 733 131

ID: iq6azbh

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

regioforumeuroregion
 
logo MS kraje
 
logo MMR

Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Území obce je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je ve vlastnictví obce a ve správě SmVaK Ostrava, a.s., regionální správa Karviná. Pitná voda je dodávána z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu přivaděčem z úpravny Vyšní Lhoty. Severní větev tohoto přivaděče dodává vodu do vodojemu Mosty (2x2500 m3), ze kterého je zásobena i obec.

Obec nedisponuje žádným využitelným zdrojem pitné vody.

Z důvodu velké finanční náročnosti, rozlehlosti obce a malé lidnatosti není do současné doby realizovaná kanalizační soustava. Centrum obce (ul. Chotěbuzská - od úřadu směrem k ul. K Pinkasovi; ul. K Rybníkům a ul. Na Skalce) - jsou odkanalizovány, jedná se o jednotnou kanalizaci, kde je možné vypouštět splašky předčištěné septikem a dešťové vody. Občané na tuto kanalizaci napojení a mající pouze septik do ní mohou vypouštět své předčištěné splašky pouze do 31. 12. 2015. Do tohoto termínu si musí postavit a zkolaudovat vlastní ČOV a do jednotné kanalizace vypouštět pouze vyčištěnou vodu nebo se od kanalizace úplně odpojit a zbudovat vybíratelnou nepropustnou žumpu.  Septiky se zemním filtrem nejsou pro rodinné doby povolovány, pouze pro chaty nebo občasně obývané stavby.

S ohledem na nemožnost/neekonomičnost postavit centrální obecní kanalizaci, obec výstavbu domovních ČOV podporuje dotací v max výši 30.000 Kč. Viz info pro občany.

Energetika

Všechna sídla ve spádové oblasti Českého Těšína jsou zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV napájené z transformační stanice 110/22 kV Ropice. Obec je v současné době napájena z rekonstruovaného vedení VN 39 a tento stav je uspokojující. Nová zástavba nebo podnikatelské aktivity si však pro zajištění kvalitní dodávky el. proudu pravděpodobně vynutí výstavbu nových trafostanic.

V roce 1987 byla započata plynofikace obce. Dnes jsou zásobeny plynem všechny místní části s výjimkou Podobory. Důvodem je malá lidnatost v poměru k investičním nákladům plynofikace Podobory. Situace se však může změnit v případě využití projektovaných rozvojových ploch.

Tuhé odpady

Veškerý komunální odpad produkovaný obcí je odvážen mimo území obce. V Chotěbuzi není tedy zřízena žádná skládka odpadu. V současné době máme pro směsný odpad týdenní, dvoutýdenní nebo pytlový režim svozu. Platby za svoz jsou tedy na číslo popisné, nikoliv na obyvatele. Dále, jednou za měsíc probíhá svoz plastů a skla, jednou za dva měsíce svoz papíru. Dva krát za rok obcí projíždí vozidlo, které na předem určených stanovištích odebírá nebezpečný odpad. Ceny a termíny viz. info pro občany.

Požární ochrana

V obci jsou dvě požární zbrojnice a na ně navazující dva sbory dobrovolných hasičů (hasičský sbor Chotěbuz, hasičský zbor Zpupná Lhota). Přirozená rivalita požárních sborů je zajímavým motivačním prvkem pro zvýšení kvality a výkonnosti jednotlivých hasičů. V roce 2014 se podařil realizovat projekt "Hasiči bez hranic", díky kterému bylo možně těmto jednotkám koupit 2 zbrusu nové hasičské auta typu mercedes sprinter.