CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

Fotografie 360°
foto360

  

2019 DOTAZNÍK

Úřední hodiny

PO 7-12, 13-18

ÚT 7-12, 13-16

 ST 7-12, 13-18

ČT pro veřejnost zavřeno

PÁ pro veřejnost zavřeno

 

Obec Chotěbuz

Chotěbuzská 250

735 61  Chotěbuz

tel.: 558 733 131

ID: iq6azbh

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

regioforumeuroregion
 
logo MS kraje
 
logo MMR

Životní situace

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Kácení stromů OÚ Chotěbuz je orgán ochrany přírody v přenesené působnosti, vydává rozhodnutí. Potřebná žádost (s uvedením adresy a data narození žadatele), foto stromu, zákres v katastrální mapě.
Výstavba 
- všechny územní / stavební řízení na území obce Obec jako dotčený orgán vydává stanovisko. Potřebná žádost, nákres situace, technická zpráva
- povolení sjezdu z místní nebo účelové komunikace OÚ Chotěbuz je místní silniční úřad pro místní a účelové komunikace, vydává rozhodnutí. Potřebná žádost (s uvedením adresy a data narození žadatele), nákres situace, technická zpráva, správní poplatek 500,- Kč.
- povolení napojení vody Obec jako majitel vodovodu vydává souhlas. Potřebná žádost, situace a technická zpráva.
- napojení ČOV na jednotnou kanalizaci Obec jako majitel jednotné kanalizace vydává souhlas. Potřebná žádost, situace a technická zpráva.
- zemní práce na pozemku obce (v souvislosti s napojením na sítě) Obec s investorem/majitelem uzavírá dohodu, která podléhá schválení radou obce.
- dotace Obce na výstavbu ČOV Obec poskytuje dotaci ve výši 70% uznatelných nákladů nebo max. 30 tis. Kč. Potřebná žádost, kolaudační rozhodnutí, podléhá schválení zastupitelstvu obce.
Přihlášení trvalého pobytu Občan ČR hlásí změnu místa trvalého pobytu na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu. Trvalý pobyt může být hlášen jen v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním.
Občan předkládá tyto doklady:
- občanský průkaz
- doklad o vlastnictví domu tj. originál výpisu z katastru nemovitostí (nestačí si vytisknout z nahlížení do KN) nebo doklad o oprávnění užívat dům či byt např. nájemní smlouva, popř. úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (vlastníka) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu
Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu”
- (vhodné je přijít zároveň s vlastníkem či oprávněnou osobou, která na přihlašovacím lístku stvrdí svým podpisem souhlas k pobytu).
Za občana mladšího 15 - ti let předkládá zákonný zástupce jeho rodný list a v případě, že má vyroben také občanský průkaz, je povinen předložit i tento doklad.
Správní poplatek: za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Tento poplatek se nevztahuje na občana mladšího 15-ti let.
Kde můžete požádat o nový OP nebo pas Nejblíže v Českém Těšíně nebo na kterémkoliv jiném úřadě s matrikou (obecním úřadě s rozšířenou působností).

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanskho průkazu a cestovního pasu.

Informace o vydávání nových OP ve zrychleném režimu (do 5dnů nebo 24hod)

Informace o vydávání nových cestovních pasů ve zrychleném režimu (do 5dnů nebo 24hod)

Zrušení trvalého pobytu Obecní úřad vykoná v přenesené působností dle § 12, odst. 1, písm. c) na návrh vlastníka stavby, zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena v tomto objektu jako místo trvalého pobytu, a to v případě zaniklo-li užívací právo k objektu a tento objekt neužívá.
Vydání čísla popisného Obec vydává na základě žádosti vlastníka nebo výzvy stavebního úřadu k přidělení čísla, popisné či evidenční číslo. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad předmětným číslem nemovitost označit v souladu s vyhláškou. Tabulky s popisnými a evidenčními čísly zakoupíte na obecním úřadě.
Poplatky (vyhláška 1/2010) 
Přihlášení/odhlášení psa Obec vybírá místní poplatek a vede seznam psů.
Pes je zpoplatněn od 3 měsíců věku: 100,- Kč za 1 psa, 150,- Kč za každého dalšího psa.
Přihlášení/zrušení/změna svozu odpadu Obec vede agendu svozu komunálního odpadu. Výměnu staré popelnice je nutné nahlásit na obecní úřad.  
Poplatek za poskytování této služby:
- týdenní svoz 3.105,-/rok/č.p. s DPH
- dvoutýdenní svoz 1.725,-/rok/č.p. s DPH
- kombinovaný svoz 2.415,-/rok/č.p. s DPH (tento svoz znamená: v zimě týdenní svoz a v létě čtrnáctidenní svoz)
- černé plastové pytle na komunální odpad 115,-/ks s DPH
Plastové pytle na tříděný odpad tj. plast, sklo a papír je možno vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
Poplatek za užívání veřejného prostranství Sazba se stanovuje za každý započatý m2 a započatý den užívání. Ceník viz. Vyhláška obce 1/2010.
Poplatek ze vstupného Za kulturní, sportovní a reklamní akce, sazba činí 20% z úhrné částky vybraného vstupného nebo paušální platba v budově kulturního domu: do 50 os. 200,- / do 100 os. 400,- / do 150 os. 600,- / do 200 os. 800,- / nad 200 os. 1100,- 
na hřišti: 800,-
Ověřování listin a podpisů ověřování listin 30,- Kč za 1 stranu
ověřování podpisů 30,- Kč za 1 podpis
Výpisy z Czech pointu
(cena dle ceníku czech point)
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Základní registry
Výpisy z Veřejných rejstříků (obchodního, spolkového, nadačního, z rejstříku ústavů, společenství vlastníků a z rejstříku obecně prospěšných společností)